Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 26 - 29 augusti

Risknivåer

Gråbo

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 2


Riskkarta 3

Gråbo

Gråbo är vanlig i hela landet men inte lika vanlig i Norrlands inland och fjälltrakter. Blomningen är nu mer eller mindre över men det finns alltid enstaka exemplar som blommar sent. En planta kan släppa mycket pollen så har man ett större bestånd i närheten kan halterna lokalt bli höga. I Götaland och Svealand samt i sydligaste delen av Norrlands kustland kan det fortfarande finnas en förhöjd risk för höga halter vid uppehållsväder. Risken för att halterna av gråbopollen ska bli höga i övriga Norrland bedöms nu vara liten. Gråbo växer gärna i tättbebyggda områden, i miljöer där vi ofta vistas och som påverkats av människan t.ex. längs med vägar, vid busshållplatser mm men också längs med stränder.

Gräs

Fortfarande finns gräsarter som kan blomma, men nu bedöms risken för höga gräspollenhalter att vara liten i hela landet. Av erfarenhet vet vi att augusti månad mestadels uppvisar låga halter av gräspollen men gräs som blommar sent (t.ex. vass, kvickrot, blåtåtel) eller gräs som blommar om kan lokalt och tillfälligt höja pollenhalterna.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2016-08-25