Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 24-27 februari

Risknivåer

Al

Riskkarta 1

Hassel

Riskkarta 2


Riskkarta 3

Liten risk för höga halter av pollen

De tidigaste pollenproducenterna, hassel och al, har börjat släppa pollen men ännu råder det liten risk för att halterna av pollen ska bli höga.

Al

Det förekommer låga halter av pollen från al. De alpollen som finns i luften just nu kommer från enstaka träd av gråal som har börjat släppa pollen. Gråal är en nordlig art och förekommer mer rikligt i landets norra delar. Blomningen hos den art av al som förekommer i söder, klibbal, är i startgroparna i sydligaste Sverige. I ett område från sydvästra Svealand upp mot de sydligaste delarna av Norrlandskustland är både gråal och klibbal vanlig och här brukar halterna ofta nå höga nivåer före mer sydliga områden.

Hassel

Vissa hasselbuskar har börjat blomma och släpper pollen men spridningen är begränsad. Det är främst i närheten av blommande bestånd som hasselpollen besvärar känsliga personer då halterna generellt i luften ännu är låga.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-02-24