Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 29 juli - 1 augusti

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 2


Riskkarta 3

Gräs

Fortfarande finns ett flertal gräsarter som blommar, men nu råder i hela landet endast en förhöjd risk för att halterna av gräspollen ska bli höga. Störst är risken i områden med större bestånd av senblommande gräsarter så som exempelvis blåtåtel, Molinia caerulea.

Gråbo

Gråbo har på de flesta håll i Sverige inlett sin blomning. Risken för att det ska bli höga halter av gråbopollen är förhöjd i i södra och mellersta Sverige men också längs med Norrlandskusten. Risken är som störst i närheten av större blommande bestånd.

Gråbo är mycket vanlig i hela Sverige förutom i de nordvästligaste fjälltrakterna. Den är vanligt förekommande längs med vägkanter, skräpmarker, stränder och områden som påverkats av människan.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2016-07-28