Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 12 - 14 juni

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Björk

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Gräspollen i söder och björkpollen i norr


    Vid flera av Sveriges mätstationer har höga och till och med mycket höga halter av gräspollen uppmätts de senaste dagarna. Risken för höga halter är därmed stor i delar av södra Sverige. I Norrland minskar björkpollenhalterna och många björkar har blommat ut. Det är framför allt i nordligaste Norrland och i Sveriges fjälltrakter det fortfarande finns björkar som blommar.Barrträden släpper sina pollen som lägger sig som ett gult damm överallt. I södra Sverige är gran- & tallblomningen så gott som över men blomningen fortsätter norrut. Barrträdens pollen orsakar sällan allergi men den stora mängden pollen kan ändå reta ögon och luftvägar.

    Gräs Fler och fler gräsarter kommer i blom och därmed ökar halterna av gräspollen i luften. I hela Götaland och i stora delar av Svealand samt i sydligaste Norrland är risken stor för att det ska bli höga halter av gräspollen. Strax norr därom är risken förhöjd för att gräspollenhalterna ska bli höga. I resterande Sverige är risken fortsatt liten.Björk Det råder fortsatt stor risk för höga halter av björkpollen i norra Norrland och i Sveriges fjälltrakter, framför allt i Lappland och Norrbotten. Norr om Jämtland-Ångermanland råder förhöjd risk för att björkpollenhalterna ska bli höga. För övriga Sverige är risken för höga halter liten.Sälg/vide/pil Diverse viden fortsätter att blomma i Norrland och det finns en liten risk för höga halter i närheten av större bestånd.Ek Ekens blomning är i sitt slutskede i hela dess utbredningsområde. I områden med mycket ek finns lokalt ingen risk för att halterna ska bli höga under prognosperioden.Tall och Gran
    Överallt utomhus täcks ytor av ett gult damm. Det är pollen från våra vanligaste barrträd, gran och tall. Inte bara är deras pollenkorn väldigt stora, de förekommer nästan alltid i stora mängder. De orsakar sällan allergi men den stora mängden pollen kan ändå reta ögon och luftvägar. Halterna är dock avtagande.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2021-06-14